Personvernerklæring

 
 

1. Innledning

StandOut AS (org.nr: 915 190 332) er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte i tråd med gjeldende regelverk. StandOut AS er ansvarlig for personopplysninger vi behandler. Det daglige behandlingsansvaret har Stian Borgenhaug, daglig leder i StandOut AS.

2. Informasjon til de registrerte (personvernerklæring)

Vi skal gi lovbestemt informasjon til de registrerte. Vi skal gi slik informasjon i en personvernerklæring. Alle registrerte skal ha tilgang til den informasjonen som gjelder dem. Informasjon til ansatte gir vi i personalhåndbok.

Informasjonen skal inneholde blant annet navnet på bedriften og kontaktinformasjon, formålet med behandlingen, kategoriene av personopplysninger, mottakere av personopplysninger (dersom de utleveres), informasjon om eventuell utlevering av personopplysninger til andre land, hvor lenge personopplysningene vil bli lagret, de registrertes rett til å kreve innsyn, rette eller kreve slettet personopplysningene, hvordan virksomheten fikk tilgang til Registrertes rettigheter.

Vi skal besvare henvendelser fra registrerte uten ugrunnet opphold. Mottar vi slike henvendelser, skal de sendes til Annette Falch Lothe, HR, (annette.falch.lothe@standout.no).

Vi skal sørge for at registrerte får gjennomført rettighetene sine hos oss.

3. Grunnkrav for behandling av personopplysninger

Loven stiller opp seks grunnlag som gjelder for all behandling av alle personopplysninger. Vi skal sørge for at personopplysninger skal

1.       behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»)

2.       samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene («formålsbegrensning»)

3.        være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene de behandles for («dataminimering»)

4.        være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene de behandles for, uten opphold slettes eller korrigeres («riktighet»)

5.       lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for («lagringsbegrensning»)

6.       behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og fortrolighet»)

 Hvis personopplysninger brukes til andre formål enn de er samlet inn for, se punkt 2 ovenfor, skal vi alltid vurdere om det nye eller endrede formålet er forenlig med det opprinnelige. Vi skal da ta hensyn til de faktorene som fremgår av personvernforordningen artikkel 6 nr. 4.

4. Behandlingsgrunnlag

Vi skal ha minst ett av følgende grunnlag for all behandling av personopplysninger:  

1.         den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål

2.       behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse

3.       behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige

4.       behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigede interessene som forfølges av den behandlingsansvarlige eller en tredjepart, med mindre den registrertes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter går foran og krever vern av personopplysninger, særlig dersom den registrerte er et barn (interesseavveining)

5. Jobbsøkere

·         Innsamling av informasjon:   

o    Informasjon fra registrering av CV-profil og oppdatering(er) av profilen via “min side”.

o    Hvis du søker på stilling eller registrerer din profil gjennom “Søk med LinkedIn”-funksjonen eller “Søk med jobreg”-funksjonen så vil systemet hente inn tilgjengelig informasjon fra profilen din i den tjenesten du autentiserer med, og denne informasjonen blir da lagret på din profil.

o    Vi samler inn data i aggregert form for besøkende av siden, for eksempel trafikkdata, lokasjonsdata etc.

o    I noen tilfeller vil vi lagre e-postkorrespondansen når du kontakter oss.

o    Systemet setter cookies (informasjonskapsler) i nettleseren, som beskrevet i dokumentet for bruk av informasjonskapsler.

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å bruke opplysninger for å vurdere søknader jobbsøkere sender oss. Dette er en berettiget interesse. Det er ikke mulig å vurdere en søknad uten å behandle personopplysninger. Behandling er derfor nødvendig.

Vi ber de som vil søke jobb hos oss om å sende oss minst opplysninger om navn, telefonnummer, fødselsdato, arbeidserfaring, mv (CV). Jobbsøkere vil ofte gi ytterligere personopplysninger de regner som relevante for vurderingen av søknaden, for eksempel om kontaktinformasjon, familieforhold og interesser, i tillegg. I intervjuer stiller vi spørsmål for å avgjøre om jobbsøkeren passer til stillingen. I noen tilfeller kan vi bruke tester eller spørsmålsskjemaer for dette formålet. Hvis det blir aktuelt å ansette jobbsøkeren vil vi kunne be om ytterligere informasjon samt om dokumentasjon for opplysninger vi allerede har fått. Det er frivillig å gi oss opplysninger.

Vi bruker ikke opplysningene til noe annet enn å vurdere søknaden. Vi gir ikke opplysningene til noen andre. Vi mener at den berettigede interessen går foran jobbsøkerens interesser.

6. Kontaktpersoner hos bedriftskunder

Behandlingen av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å holde kontakt med våre bedriftskunder for å følge opp tilbud, bestillinger og leveranser. Dette er en berettiget interesse. Den kontakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Behandlingen skjer overfor kontaktpersonens arbeidsgiver, som er kunde hos oss. I tillegg til navn behandler vi alminnelige opplysninger, som telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver, som alle er knyttet først og fremst til kontaktpersonens arbeidsforhold. Omfanget av opplysningene er derfor begrenset. Behandlingen av opplysningene er knyttet til leverandørens næringsvirksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Når det er påkrevet med samtykke etter markedsføringsloven, vil kontaktpersonen dessuten ha gitt samtykke før vi sender eposter med markedsføring. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

7. Andre kontaktpersoner

Behandling av personopplysninger er basert på interesseavveining. Vi har behov for å ha kontakt med offentlige myndigheter, for eksempel NAV og tilsynsmyndigheter i forbindelse med offentligrettslige forhold der vi kan ha forpliktelser og rettigheter. Dette er en berettiget interesse. I en del tilfeller vil den kommunikasjonen kunne være effektiv bare hvis vi kan kontakte enkeltpersoner direkte. Behandling er derfor nødvendig.

Vi lagrer navn og kontaktdetaljer og vi bruker opplysningene til å kontakte personens arbeidsgiver. Opplysningene er knyttet til kontaktpersonens arbeidsgivers virksomhet og ikke til kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personopplysningene er klart påregnelig for kontaktpersonen.

Vi mener at den berettigede interessen går foran kontaktpersonens interesser.

8. Sletting av personvernopplysninger

Du har, som registrert i systemet, rett til å kreve innsyn, retting og sletting som beskrevet i personopplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28. Kravet skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Ønsker du å trekke tilbake ditt samtykke så gjøres det ved å at du sletter din egen profil.

Som kandidat kan du når som helst slette din egen profil inne fra “Din profil” i systemet, eller du kan ta kontakt med StandOut AS for bistand med det. Fra din profil kan du også endre på informasjon du har lagt inn på din profil i systemet.

Ønsker du innsyn i informasjon StandOut AS har på deg, eller dersom du har spørsmål eller innspill til vår behandling av personopplysninger, kan du kontakte din kontaktperson hos oss eller på epost til post@standout.no.