I: T E A M

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Anser du deg selv som en god teamplayer? Er du den som prøver å dra alle i samme retning, eller passer på å stille de kritiske – men viktige spørsmålene? Vi har alle en formening om hvordan et team skal fungere, og hvilken rolle i teamet som er vår. Men noen ganger krever omgivelsene at teamet må endre seg, og at du må tre ut av din vante rolle. Og det er lederen sin oppgave er å få alle til å finne sin plass- og den riktige plassen.

To av nøklene for å få til dette, er fleksibilitet og åpenhet.

PS; Har du ikke tid til å lese hele artikkelen nå? Scroll til bunnen for å se en kort oppsummering (så leser du resten når du har tid).

Når du skal sette sammen et team, hvordan «rekrutterer» du dine teammedlemmer? Håndplukker du ut ifra kompetanse, personlighet, alder og kjønn? Eller sier det seg selv hvem som skal bli en del av teamet? I ledergrupper for eksempel, betyr rollen som leder automatisk en plass i ledergruppen. I andre team er det kanskje utdannelse som avgjør et teammedlemskap. Felles er at hvert teammedlem har en kompetanse som gjør at de har blitt en del av teamet. De er allerede gode på sine områder, men nå handler det om å få alle til å jobbe effektivt sammen og prestere bedre enn de ville gjort alene.

Vi ønsker å skape synergieffekter!

Hva gir effektivt teamarbeid? Hvordan får vi økt prestasjon? Det er dette alle søker svaret på, og en del av løsningen er teamdynamikken – rolle- og atferdsdynamikken. Hvilken dynamikk som er best egnet for ditt team, avhenger av oppgaven og omgivelsene. En enkel oppgave med stabile omgivelser krever for eksempel en annen dynamikk enn kompliserte oppgaver i endrende omgivelser. Salgsteamet på call-senteret som har klart definerte oppgaver trenger en annen dynamikk enn ledergruppen som skal legge strategi for en bransje i endring.

Det er sjelden et team utelukkende jobber med samme oppgave over lenger tid. Krav fra organisasjonen og omgivelsene vil føre til endringer som vil påvirke det teamet til daglig jobber med. Slike endringer krever et fleksibelt team som evner å endre dynamikk i takt med omgivelsenes krav. «Kreative-Knut» kan ikke være like kreativ når teamet skal diskutere budsjett som når målet er innovative løsninger. Og teamet som for to år siden oppnådde sine beste resultater og virkelig hadde suksess, kan ikke jobbe på samme måte nå som bransjen svinger og de er avhengige av å tenke nytt.

Hvordan kan man jobbe for å utnytte gruppens mangfold og trene på å bli fleksible?

Rollefleksibilitet står i fokus i Endre Sjøvold sin spinnteori om grupper (Sjøvold, 2014). Du vet hvem i teamet ditt som er den strukturerte som alltid holder seg til planer, hvem som drar i gang diskusjoner og tar ledelsen, hvem du skal gå til for støtte og oppmuntring, og hvem som inntar kritiker-rollen. Noen har «sin rolle» og holder seg til den, mens andre kan ta flere roller og har dermed en fleksibel rolle. Selv om vi har preferanser for ulike roller, kan vi trene oss opp til å ta andre roller: her kommer åpenhet i teamet inn som en nøkkel.

Mange opplever at det er vanskelig å tre ut av en rolle. Hvis du til stadighet har blitt ansett som «klovnen», kan det være vanskelig å ta den ledende rollen fordi det ikke er det som forventes av deg. De andres forventninger har en tendens til å styre mye av hvordan vi oppfører oss i en gruppe. Derfor er fokus på åpenhet viktig i et team.

For å få en fleksibel teamdynamikk, må teammedlemmene kunne være fleksible i sine roller. Det betyr at man må tørre å utfordre seg selv, tørre å ta de rollene som ligger utenfor komfortsonen og trene på ny atferd. Toppidrettsutøvere bruker 95% av tiden sin på å trene og 5% av tiden på å prestere. På jobb er ofte dette forholdet motsatt. Et fotballag må kjenne hverandre godt, vite hverandres styrker og svakheter for å være fleksible til å møte forskjellige lag med ulik spillestil. På samme måten må teamet kjenne hverandres styrker og svakheter og trene på ulik dynamikk for å få takle de endringene de vil stå overfor. Man må bli kjent med ulikhetene blant teammedlemmene for å forstå hverandres handlinger og atferd, og for å utnytte dette til teamets fordel.

Hvordan gjør man det?

Snakk om hvilken arbeidsmetode de ulike foretrekker og hvorfor; ta tak i de ulike synspunktene og undersøk hva som ligger bak ulike meninger; gi hverandre tilbakemeldinger på hvordan man opplever hverandre; være nysgjerrig på de som tenker annerledes enn deg selv; og vær bevisst på din egen rolle og hvilke nye roller du bør trene på.

En slik åpenhet innad i teamet vil samtidig fostre bedre relasjoner og ærlig kommunikasjon. Man vil bli mer bevisst over sine egne og andres styrker og svakheter og vil kunne bruke det bevisst i ulike situasjoner når man opplever endring i omgivelsene. Man vil bli bedre rustet til å bruke større deler av hverandres atferdsspekter, man vil kunne tre ut av sine vante roller og være tilbøyelig til å ta den rollen teamet har behov for. Man må kunne hente fram den kritiske rollen når man skal diskutere saker som vil ha store konsekvenser og den kreative rollen når teamet skal jobbe innovativt. I krisesituasjoner kreves tydelig ledelse, i stabile situasjoner kan flere av teammedlemmene ha en ledende rolle. Dette er eksempler på hvordan omgivelsene endrer kravet til teamets dynamikk og roller.

Det du bør jobbe med i etableringsfasen av teamet, er å skape gode relasjoner blant teammedlemmene. Åpen relasjon. Ærlig relasjon. Gjøre teamet bevisst på sine roller, hvordan forventninger påvirker atferden, og fokuser på å trene på ulik atferd slik at atferdsspekteret innad i teamet er stort. Kanskje dere på neste møte skal prøve å «bytte» roller? La den som er strukturert ta den kreative rollen, den som viser omsorg kan gå i opposisjon, og kritikeren kan ta ledelsen. Ved å aktivt gå inn for å bytte roller, vil du kunne oppdage at teammedlemmene dine har flere strenger å spille på enn du var klar over. Og dere blir bedre rustet til å møte framtidens endringer!

Oppsummering:

  • Målet med teamarbeid er at teamet skal prestere bedre enn det hvert enkelt teammedlem ville gjort alene

  • Hvilken teamdynamikk som er hensiktsmessig for teamet avhenger av oppgave (enkel/komplisert) og omgivelser (stabil/i endring)

  • For å håndtere endringer i oppgave og miljø, er man avhengig av at teammedlemmene har fleksibel atferd slik at de kan tilpasse teamdynamikken etter endringer som oppstår

    • Krever situasjonen mye struktur eller kreative innspill? Når er det behov for én tydelig leder, eller delt ledelse?

  • Åpenhet i teamet kan skapes gjennom at man selv deler informasjon om seg selv, sin rolle og sine styrker og svakheter, og tilbakemelding fra de andre teammedlemmene må hvilken effekt man har på de andre i teamet

  • Felles forståelse om oppgaven og om hverandre vil gi økt teameffektivitet og bidra til en tydelig retning og økt prestasjon


Er du interessert i teamutvikling eller teamtrening for ditt team?

Ønsker du hjelp i etableringsfasen til å skape åpenhet og gode relasjoner? Ønsker du at teamet ditt skal bli mer bevisst på sine roller, eller trene på ulik atferd? Er du interessert i å se om dynamikken i ditt team er egnet for oppgavene de skal løse?

Ta kontakt med Annette Lothe for en samtale om teamutvikling for ditt team.

E-post: annette.falch.lothe@standout.no Tlf.: 916 84 145


Kilder:

  1. Sjøvold, E. (2014). Resultater gjennom team. Universitetsforlaget: Oslo

StandOutComment